Privacyverklaring Tafeltennisvereniging Heemskerk

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens van de leden. Binnen deze privacyverklaring vallen hieronder ook strippenkaart houders. Er wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Ook wordt uitgelegd hoe een lid zijn/haar gegevens kan inzien, wijzigen of verwijderen. Het is belangrijk dat de leden hier goed van op de hoogte zijn en daarom wordt aangeraden deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

Privacyverklaring

Tafeltennisvereniging Heemskerk is een sportvereniging die leden en strippenkaarthouders de mogelijkheid biedt tafeltennis te beoefenen. Om dit te kunnen organiseren wordt een ledenadministratie bijgehouden. Hierin worden persoonsgegevens vastgelegd. Deze persoonsgegevens worden verplicht gedeeld met de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) als het lid wil deelnemen aan de door de NTTB georganiseerde competities.

Het bestuur vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dit betekent dat:

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij aanmelding voor een lidmaatschap of strippenkaart worden gegevens vastgelegd in het ledenadministratiesysteem. Daaronder vallen de volgende persoonsgegevens:

* Niet voor strippenkaart houders.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden.

Voor de verschillende doeleinden wordt apart toestemming gevraagd aan de leden.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden alleen aan de NTTB, als derde partij, doorgegeven en alleen bij uw aanmelding voor de competitie(s) die georganiseerd worden door de NTTB.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of nadat hiervoor aan u toestemming is gevraagd.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo wordt ervoor gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 7 jaar. Dat wil zeggen dat uw gegevens 7 jaar nadat u uw lidmaatschap/strippenkaart heeft opgezegd zullen depersonaliseren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Voor personen die 18 jaar of jonger zijn, moet voor de vastlegging en verwerking van de persoonsgegevens toestemming worden gegeven door één van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als lid heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de bestuursleden. Hun contactgegevens staan op de website vermeld.

Om misbruik te voorkomen moet wel uw identiteit kunnen worden vastgesteld bij een verzoek voor inzage, wijziging of verwijdering. Daarom maken we gebruik van een formulier dat getekend moet worden.

Een verzoek tot inzage, wijziging en/of verwijderen wordt binnen 2 weken afgehandeld. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de ledenadministratie kunnen niet worden verwijderd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en via de mail worden gecommuniceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u vinden dat de vereniging niet goed omgaat met uw persoonsgegevens en u komt er met de het bestuur niet uit, dan kunt u op grond van de privacywetgeving een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.