AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES VOORJAAR 2018
6
1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING
A. SENIORENCOMPETITIE
In verband met een kleine wijziging in de opbouw van de competitie in de regio Noord en het weer compleet maken van een paar klassen in de regio zuid is er deze competitie in een aantal klassen een aangepaste promotie-/degradatieregeling.
Overgangsklasse: nrs. 1 promoveren naar de landelijke 3e divisie. De nrs. 6 degraderen naar de hoofdklasse.
Hoofdklasse: nrs. 1 promoveren naar de overgangsklasse. De nrs. 5 en 6 degraderen naar de 1e klasse.
1e klasse: nrs. 1 promoveren naar de hoofdklasse. De nrs. 5 en 6 degraderen naar de 2e klasse.
2e klasse: regio noord:
nrs. 1 proveren naar de 1e klasse. De nrs. 5 en 6 degraderen naat de 3e klasse.
regio zuid:
nrs. 1 promoveren naar de 1e klasse. De nrs. 6 degraderen naar de 3e klasse.
3e klasse: regio noord:
nrs. 1 promoveren naar de 2e klasse. De nrs. 6 en de 4 nrs. 5 in volgorde vanaf het laagste puntenaantal degraderen naar de 4e klasse .
regio zuid:
nrs. 1 promoveren naar de 2e klasse. De nrs. 6 degraderen naar de 4e klasse.
4e klasse regio noord:
nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse. De nrs. 6 uit de poules A.B en C en de nr. 9 uit poule D
degraderen naar de 5e klasse.
regio zuid:
nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse. De nrs. 6 degraderen naar de 5e klasse.
5e klasse nrs. 1 promoveren naar de 4e klasse. In de regio zuid degraderen de nrs. 6 naar de 6e klasse.
6e klasse nrs. 1 promoveren naar de 5e klasse.

LET OP!
Indien er vanuit de 3e divisie meer teams naar de afdeling degraderen dan er mogen promoveren en de poules in de overgangsklasse zouden hierdoor gaan bestaan uit meer dan 8 teams, dan zal in deze klasse en in alle lagere klassen een versterkte degradatie plaatsvinden. Degraderen er vanuit de 3e divisie minder teams naar de afdeling dan er mogen promoveren, dan zal alleen in het geval dat de overgangsklasse uit minder dan 12 teams zal gaan bestaan, de vrij blijvende plaats(en) worden ingenomen door het (de) team(s) met de hoogste rating uit de teamsamenstellingen van de eerstvolgende competitie.
Wanneer er vanuit de 1e klasse meer teams naar één van de regio's degraderen dan er vanuit die regio mogen promoveren, heeft dit een versterkte degradatie in de lagere klassen tot gevolg. Indien er meerdere poules in een klasse zijn worden de extra degradanten bepaald in volgorde vanaf het laagste puntenaantal.
B. DUOCOMPETITIE
3e klasse: nr. 1 promoveert naar de 2e klasse als er voor de volgende competitie tenminste voldoende
teams voor deze klasse worden aangemeld. De nr. 5 degradeert naar de 4e klasse.
4e klasse: nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse. Teams die als laatste eindigen degraderen naar de 5e
klasse.
5e klasse: nr. 1 promoveert naar de 4e klasse. Het team dat als laatste eindigt degradeert naar de 6e
klasse.
C. JEUGDCOMPETITIE
De najaarscompetitie wordt ieder jaar naar sterkte (teamrating) ingedeeld. Aan het einde van de najaars-
competitie promoveert de nr. 1 van de 1e klasse naar de landelijke jeugdcompetitie.
Voor de overige klassen geldt dat de kampioenen promoveren. Degradatie is er niet, tenzij door een vereniging uitdrukkelijk om degradatie wordt verzocht. Gemotiveerde verzoeken om een team voor de voorjaarscompetitie in een hogere of lagere klasse te laten indelen mogen altijd worden gedaan. Alle overige teams blijven in de voorjaarscompetitie, na de verwerking van de promotierechten en eventuele ingediende verzoeken, spelen in dezelfde klasse waar zij in de najaarscompetitie ook zijn uitgekomen.
De nr. 1 uit de 1e klasse van de voorjaarscompetitie mag zich voor de eerstvolgende najaarscompetitie inschrijven voor de landelijke jeugdcompetitie. De beslissing of het team al dan niet een plaats in de landelijke competitie krijgt wordt uiteindelijk genomen door de HJCL.

AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES VOORJAAR 2018

2. GELIJK EINDIGEN
Wanneer twee of meer teams met een gelijk aantal punten eindigen op plaatsen die van belang zijn voor
promotie of degradatie, bepaalt het onderlinge resultaat wie er promoveert of degradeert. Als er na zowel
game- als puntentelling nog geen beslissing is gevallen, volgt een beslissingswedstrijd.

3. HET WEDSTRIJDROOSTER
A. SPEELDAG EN AANVANGSUUR
Het juiste aanvangsuur moet op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Dit om problemen bij het niet
kunnen uitspelen van een wedstrijd te voorkomen. Indien een wedstrijd te laat aanvangt moet de reden
hiervan op de achterkant van het formulier worden vermeld en moet deze aantekening door beide
aanvoerders worden ondertekend. Indien een team 60 minuten na de officiële aanvangstijd niet aanwezig is, wordt dit team als niet opgekomen beschouwd.
Arriveert het team na deze 60 minuten alsnog, dan hoeft de wedstrijd niet meer aan te vangen. Uiteraard is het toegestaan om de wedstrijd in onderling overleg gewoon te spelen.
Het is ter beoordeling van de ACL of het te laat gearriveerde team als niet opgekomen wordt beschouwd. De
ACL bepaalt ook de vervangende speeldatum, die in de TTR zal worden gepubliceerd.
Het spelen van een wedstrijd op 2 tafels
N.a.v. hierover gestelde vragen heeft het AB besloten dat het spelen van een competitiewedstrijd op twee tafels
in de afdelingscompetitie is toegestaan als daartoe in de speelzaal de mogelijkheid bestaat. Uiteraard moeten in
de seniorencompetitie beide aanvoerders en in de jeugdcompetitie beide begeleiders akkoord gaan met het op twee tafels afwerken van een wedstrijd.
Daarnaast wil het AB uw sportieve medewerking vragen in de volgende situatie: binnen onze afdeling zijn er ook
een aantal verenigingen, zowel in de senioren- als de jeugdcompetitie, die hun accommodatie huren. Zij zijn daarbij
strikt gebonden aan de sluitingstijd zoals deze door de verhuurder is opgelegd.
Nu kan het voorkomen dat wedstrijden langer dreigen te gaan duren dan de strikte sluitingstijd. Wanneer zich dit
voordoet wordt een beroep gedaan op de betreffende teams om er voor te zorgen dat de wedstrijd voor de
sluitingstijd wordt afgerond. Het kan hierdoor voorkomen dat er op meerdere tafels tegelijk moet worden gespeeld.
Het AB verzoekt een ieder hiermee rekening te houden en daaraan mee te werken. In gevallen waarin een
wedstrijd om bovenstaande reden niet kan worden uitgespeeld bepaald de competitieleider wat er met de
niet gespeelde en/of niet uitgespeelde wedstrijden gaat gebeuren. Daarnaast is belangrijk of er wel of geen
medewerking was om op meerdere tafels te spelen. Bij geen medewerking dient hiervan op de achterzijde
van het wedstrijdformulier de reden te worden vermeld.

B. VERPLAATSEN VAN WEDSTRIJDEN
Senioren:
Voor het verplaatsen van wedstrijden zijn in onderling overleg de volgende wijzigingen toegestaan:
a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek.
b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd.
c. Het spelen uiterlijk in de week volgend op de oorspronkelijke speelweek.
d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek waarbij ook spelen van een wedstrijd vóór aanvang van de
competitie is toegestaan.
Over alle wijzigingen dient de ACL door beide verenigingen vooraf per e-mail te worden
geïnformeerd.
ANDERE WIJZIGINGEN, WAARONDER OOK HET VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD TOT NA DE 10e
SPEELWEEK, ZIJN NIET TOEGESTAAN.
Wijzigingen van wedstrijddata zullen door de ACL in de TTR worden gepubliceerd.
Jeugd:
Voor het verplaatsen van wedstrijden zijn in onderling overleg in de jeugdcompetitie de volgende wijzigingen
toegestaan:
a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek.
b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd.
c. Het spelen in de eerstvolgende vrije speelweek.
d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek waarbij ook het spelen van een wedstrijd vóór aanvang van de
competitie is toegestaan.
AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES VOORJAAR 2018

Over alle wijzigingen dient de ACL door beide verenigingen vooraf per e-mail te worden
geïnformeerd.
ANDERE WIJZIGINGEN, WAARONDER OOK HET VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD TOT NA DE
10e SPEELWEEK, ZIJN NIET TOEGESTAAN.
Wijzigingen van wedstrijddata zullen in de TTR worden gepubliceerd.

4. HET WEDSTRIJDFORMULIER
DUOCOMPETITIE
Voor wedstrijden in de duo competitie moet gebruik gemaakt worden van de voor de duocompetitie bestemde
formulieren. Boekjes met deze formulieren zijn te bestellen via de webshop de NTTB.
Wedstrijden in de duocompetitie waarvan de uitslagen zijn ingevuld op formulieren bestemd voor de reguliere
competitie worden niet geaccepteerd.
Info verzending wedstrijdformulieren
Ten aanzien van het inzenden van de wedstrijdformulieren van de afdelingscompetities hebben de verenigingen
de keuze uit de volgende twee mogelijkheden:
1. verzending per post;
2. verzending van gescande wedstrijdformulieren per e-mail aan de betreffende competitieleider.
Van de onder 2. genoemde mogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt als wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
a. elke scan mag slechts één wedstrijdformulier bevatten en dient als volgt gemaakt te worden: scannen
met minimaal 300 dpi tekst en opslaan als .pdf-bestand;
b. de scan dient te worden voorzien van een naam, zijnde het wedstrijdnummer van de betreffende
competitiewedstrijd;
c. de vereniging is verantwoordelijk voor het bewaren van het originele wedstrijdformulier totdat de
eindstanden van de competitie definitief zijn vastgesteld;
d. wanneer het verloop van de competitie dit noodzakelijk maakt, dient op eerste verzoek van de ACL de
verantwoordelijke vereniging alsnog het originele wedstrijdformulier via de post in te zenden;
e. indien op de achterzijde van het wedstrijdformulier een aantekening staat vermeld, moet ook de
achterzijde van het formulier worden gescand en meegestuurd.
Mocht de verantwoordelijke vereniging, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn om het originele
wedstrijdformulier te leveren, dan zal de competitieleider een beslissing nemen. Hierbij wordt de
verantwoordelijkheid van de vereniging bij het ontbreken van het originele wedstrijdformulier sterk
meegewogen.
Daarnaast blijven ook de volgende regels onverkort van kracht:
1. Het wedstrijdformulier moet uiterlijk 2 postwerkdagen na de wedstrijddag door de afdeling bij
voorkeur per e–mail of per post zijn ontvangen.
2. De thuisspelende vereniging is verplicht om de formulieren van de thuiswedstrijden z.s.m., maar
uiterlijk 2 dagen, na de wedstrijddag in NAS te hebben ingevoerd. Verenigingen waar wedstrijden
worden gespeeld op vrijdag of zaterdag moeten de wedstrijdformulieren uiterlijk zondag vóór 12.00
uur in NAS hebben ingevoerd. Het niet tijdig of het niet correct in NAS invoeren van de
wedstrijdformulieren wordt beboet.
3. Het formulier moet in drievoud worden ingevuld. Het origineel is voor de afdeling (indien verzonden
per post) of thuisspelende vereniging (indien verzonden per e-mail), de verdere verdeling van de
kopieën staat op het wedstrijdformulier vermeld.
4. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het correct invullen van het wedstrijdformulier
en het op tijd via de post opsturen van het ORIGINELE wedstrijdformulier of conform de hierboven
vermelde richtlijnen het wedstrijdformulier te scannen en te mailen.
Het bezoekende team is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een handtekening en het
correct invullen van alle gegevens voor het bezoekende team op het formulier. Indien deze
gegevens niet compleet of niet juist zijn wordt het bezoekende team hiervoor beboet.
5. Indien een tegenstander niet opkomt, dient er wel een wedstrijdformulier ingevuld te worden. Dit
formulier moet via post of e-mail worden verzonden aan de betreffende ACL en de kopie bestemd
AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES VOORJAAR 2018

voor de tegenpartij per post aan de wedstrijdsecretaris van het niet opgekomen team, of bij
verzending van het wedstrijdformulier per e-mail via vermelding in CC van de mail aan de ACL
verzending wedstrijdformulieren:
Alle wedstrijdformulieren, zowel van de jeugd als de duo- en reguliere competitie senioren regio noord en
regio zuid moeten bij voorkeur per e-mail of anders per post gestuurd worden naar:
de heer R.J. van de Water
De Kempenaerstraat 73
1051 CL Amsterdam
e-mail: acl@nttb-hollandnoord.nl
5. OPGAVE NIEUWE SPELER BIJ EEN TEAM
Voor het toevoegen van een speler aan een team moet vooraf aan de ACL per e-mail om toestemming
worden gevraagd. Bij de aanvraag moet de desbetreffende speler in NAS reeds als competitiegerechtigd lid
voorkomen. Een vereniging moet er rekening mee houden dat een aan een team toe te voegen speler op de
NTTB ELO-ranglijst geen persoonlijke rating mag hebben die hoger is dan de teamrating van het team
waaraan de speler wordt toegevoegd. Indien de toevoeging akkoord is zal de ACL per e-mail aan de
vereniging mededelen per welke datum de speler gerechtigd is om aan de competitie deel te nemen. Speelt
een speler al eerder mee in de competitie dan is hij niet gerechtigd om in de competitie uit te komen, met
alle hieruit voortkomende consequenties.
Een vereniging die een verzoek indient om een speler aan een team toe te voegen moet er rekening mee
houden dat door de toevoeging een team uitkomende in de reguliere competitie, m.u.v. het laagste team
van de vereniging, uit niet meer dan 6 spelers mag gaan bestaan.
Een team uitkomend In de duocompetitie mag, m.u.v. het laagste team een vereniging, na indiening van
een verzoek voor toevoeging van een speler uit niet meer dan 5 spelers bestaan.
Indien door het verzoek voor toevoeging van een speler een team uit meer dan het maximale aantal
toegestane spelers zal gaan bestaan zal dit verzoek altijd worden afgewezen.
6. INVALLERSBEPALING
Indien een speler van een team verhinderd is, mag een speler behorend tot dezelfde vereniging en
uitkomend voor een lager < is hoger genummerd > team in dezelfde competitie, hem vervangen.
Het gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden is in de afdelingscompetities conform de hieronder
vermelde regels uit het afdelingscompetitiereglement toegestaan:
6a. Een speler mag aan twee competitiewedstrijden gelijktijdig deelnemen, op voorwaarde dat voor
aanvang van beide wedstrijden alle daarbij betrokken aanvoerders of begeleiders op de achterzijde van de
originele wedstrijdformulieren voor akkoord hebben getekend. Indien op één van de twee formulieren één of
meerdere handtekeningen dit voor akkoord ontbreken is de speler die uitkomt in twee wedstrijden niet
gerechtigd voor de wedstrijd waarin hij invalt.
6b. Het aantal hierbij betrokken teams is maximaal 4.
Teams zijn niet verplicht om medewerking te verlenen aan de in dit lid geboden mogelijkheid.
Indien er gebruik gemaakt wordt van de hier geboden mogelijkheid, dan mag voor zover als nodig om
praktische redenen afgeweken worden van het op het wedstrijdformulier vermelde volgorde van de
wedstrijden.
Wat betreft het spelen met invallers is ook nog het volgende toegestaan:
1. In de 6e klasse regio zuid en de 5e klasse regio noord van de seniorencompetitie mogen spelers van
alle teams van een vereniging uitkomend in diezelfde klasse bij elkaar invallen.
2. In de 5e en 6e klasse van de jeugdcompetitie mogen spelers van alle teams van een vereniging
uitkomend in diezelfde klasse bij elkaar invallen.
A. SENIOREN
Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in iedere afdelingscompetitie waar hij
in een team staat opgesteld. Op het wedstrijdformulier moet duidelijk aangegeven worden uit welk team de
invaller afkomstig is.
Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de reguliere competitie is niet gerechtigd om
in te vallen in een wedstrijd gespeeld in de duo competitie.
AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES VOORJAAR 2018
Pagina 5 van 6
Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de duo competitie is niet gerechtigd om in te
vallen in een wedstrijd gespeeld in de reguliere competitie.
Een speelster alleen uitkomend in de landelijke damescompetitie is ook gerechtigd om in te vallen in de
afdelingsseniorencompetitie. Hiervoor moet wel gelijktijdig met het invoeren van de teamsamenstelling in
NAS een verzoek bij de competitieleider worden ingediend. Gezien het grote sterkteverschil in de
damescompetitie zal per geval bepaald worden vanaf welke klasse de speelster mag invallen.
Houd bij het gebruik van invallers wel rekening met de reeds aan de verenigingen doorgegeven
invalverboden, dit voorkomt boetes en het aanpassen van uitslagen i.v.m. het meespelen van
een niet gerechtigde speler. De opgelegde invalverboden zijn te vinden op de website van de
afdeling onder afdelingscompetitie en vervolgens onder invalbeperkingen.
B. JEUGD
Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in de jeugdcompetitie. Jeugdspelers
die alleen staan opgesteld in de seniorencompetitie zijn niet gerechtigd om in de jeugdcompetitie in te
vallen. Junioren en eerstejaars senioren die hebben gekozen om alleen in de jeugdcompetitie uit te komen
mogen ook maximaal 3 keer invallen in de afdelingsseniorencompetitie. Daartoe gerechtigde jeugdspelers,
die voor verschillende verenigingen uitkomen in de jeugd- en de seniorencompetitie, mogen bij de
vereniging waarvoor zij in de jeugdcompetitie uitkomen niet invallen in de seniorencompetitie.
Op het wedstrijdformulier moet duidelijk worden aangegeven uit welk team de invaller afkomstig is.
Voor het invallen of uitkomen van jeugdspelers in de afdelingsseniorencompetitie zijn de volgende regels van
toepassing:
Jongens landelijk A niet lager dan 1e klasse
Jongens landelijk B niet lager dan 2e klasse
Jongens landelijk C niet lager dan 3e klasse
1e en 2e klasse jeugd niet lager dan 4e klasse
3e en 4e klasse jeugd niet lager dan 5e klasse
5e en 6e klasse jeugd invallen in alle klassen
7. ONVOLLEDIG OF NIET OPKOMEN VAN EEN TEAM
Het opkomen met drie spelers is verplicht. Het onvolledig opkomen wordt in de afdelingscompetitie echter
niet beboet.
Een team dat met slechts één speler opkomt wordt als niet opgekomen beschouwd.
Bij het niet opkomen van een team moet er wel een wedstrijdformulier worden opgestuurd, zowel naar de
betreffende ACL als naar de wedstrijdsecretaris van de niet opgekomen tegenstander. Als een team niet
opkomt wordt de wedstrijd door de ACL opnieuw vastgesteld. De datum van de opnieuw vastgestelde
wedstrijd wordt gepubliceerd in de TTR. Het niet opgekomen team krijgt 10 punten in mindering en de
bijbehorende boete wordt opgelegd. Indien een team niet is opgekomen kan een beroep gedaan worden op
overmacht. Dit beroep moet uiterlijk 48 uur na het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd schriftelijk
zijn ingediend bij de betreffende ACL. Het team moet een afschrift van het beroep sturen aan de andere
vereniging. De ACL beslist of er inderdaad sprake is van overmacht. Wanneer een team gedurende een
competitie tweemaal niet opkomt wordt het team door de ACL uit de competitie genomen.
In de jeugdcompetitie krijgt een team dat niet opkomt alleen de bijbehorende boete en worden er geen
10 punten in mindering gebracht.
Duocompetitie
In de duocompetitie moet een team altijd met twee spelers opkomen. Een team dat slechts met één speler
opkomt wordt als niet opgekomen beschouwd.
8. TERUGTREKKEN VAN EEN TEAM
De verenigingen hebben de verplichting de door hen opgegeven teams de competitie tot het einde toe te
laten spelen. Een vereniging die een team uit de competitie wenst terug te trekken dient daartoe een
schriftelijk verzoek in bij de ACL. In dit verzoek moeten zeer gegronde redenen voor de terugtrekking
worden aangegeven. De ACL kan het verzoek afwijzen. Indien een verzoek tot terugtrekking door de ACL
wordt ingewilligd dient de betreffende vereniging alle andere verenigingen in de poule per e-mail op de
hoogte te stellen van de terugtrekking waarbij de ACL in de CC van de mail gezet moet worden. Op het
AFDELING HOLLAND-NOORD
VOORWOORD BIJ DE COMPETITIES VOORJAAR 2018
Pagina 6 van 6
terugtrekken van een team staat een boete. Alle punten behaald tegen een teruggetrokken team worden uit
de stand verwijderd. Een door een vereniging teruggetrokken of door de ACL uit de competitie genomen
team wordt niet meer in de stand opgenomen en zal degradant in de desbetreffende poule worden
beschouwd. De vereniging heeft de volgende competitie recht op een plaats in de eerstvolgende lagere
klasse
9. LEGITIMATIE
Alle spelers moeten zich tijdens competitiewedstrijden kunnen legitimeren met de NTTB-ledenpas. Tijdens
een competitiewedstrijd kan een door de afdeling aangestelde functionaris spelers vragen zich te legitimeren
en dient op eerste verzoek de ledenpas getoond te worden.
10. BOETES
Om boetes te vermijden worden de volgende punten onder de aandacht gebracht:
a. het reglementair verplicht vermelden van de teamaanvoerders;
b. het controleren van de ledenpassen van de spelers door de aanvoerders van beide teams;
c. het controleren of het wedstrijdformulier door beide aanvoerders is ondertekend;
d. het erop toezien dat vooral het wedstrijdnummer, de bondsnummers, de uitslagen, de persoonlijke
resultaten en het teamnummer van eventuele invallers correct en duidelijk zijn ingevuld.
De volgende boetes kunnen worden opgelegd:
€ 7,00 te laat invoeren van de teamgegevens in NAS.
€ 5,00 niet tijdig indienen van een schriftelijk verzoek tot uitstel van een competitiewedstrijd.
€ 22,50 niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip of plaats.
€ 7,00 te laat aanvangen van een competitiewedstrijd.
€ 5,00 niet kunnen tonen van een ledenpas of legitimatie tijdens een competitiewedstrijd, per persoon.
€ 5,00 onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen of invoeren in NAS van het wedstrijdformulier.
€ 22,50 opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier, beide verenigingen worden beboet en er wordt
aangifte gedaan bij de tuchtcommissie.
€ 10,00 niet tijdig invoeren van de wedstrijdformulieren in NAS, per formulier.
€ 5,00 niet of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van een competitiewedstrijd, per wedstrijd.
€ 5,00 te laat, niet of onvoldoende gefrankeerd inzenden van een wedstrijdformulier, per formulier.
€ 10,00 te laat inzenden van een wedstrijdformulier, later dan 1 week na het gestelde tijdstip, per formulier.
€ 7,00 niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van de handtekening van de begeleider, zowel uit- als
thuisspelend team, per team.
€ 11,50 niet gerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd per persoon.
€ 22,50 niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd.
€ 22,50 Uit de competitie terugtrekken van een team toestemming van de competitieleider is noodzakelijk.
De opgelegde boetes en de wijze van betaling worden gepubliceerd in de TTR.
Eventuele reclames tegen de opgelegde boetes dienen schriftelijk of per e-mail binnen 14 dagen na
publicatie te zijn ontvangen door de betreffende competitieleider:
ACL overgangsklasse t/m 1e klasse en regio zuid:
Ruud van de Water, e-mail: acl@nttb-hollandnoord.nl
ACL regio noord:
Carel Cools, e-mail: acl-noord@nttb-hollandnoord.nl
AJCL:
Ruud van de Water, e-mail: acl@nttb-hollandnoord.nl
N.B.
1. Waar in het bovenstaande is vermeld ‘speler’ wordt tevens het vrouwelijk equivalent hieronder begrepen.
2. Waar in het bovenstaande is vermeld ‘ACL’ (afdelingscompetitieleider), is hieronder voor de
jeugdcompetitie de AJCL (afdelingsjeugdcompetitieleider) van toepassing.