HUISHOUDELIJK REGLEMENT TTV HEEMSKERK

Datum: 1 november 2010

Bewerker: P.J. Gerritsen

 

ALGEMEEN                                                                     
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging.

LIDMAATSCHAP              
Artikel 2

Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating, door het bestuur genomen, op grond van een volledig ingevulde en ondertekende schriftelijke aanmelding.

Voor een jeugdspeler zal een ouder/verzorger moeten ondertekenen.

 1. De aanmelding geschiedt door middel van door het bestuur ter beschikking te stellen formulieren, eventueel met vragenlijst. Het bestuur kan eisen dat in het formulier vermelde gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2. Het bestuur maakt de aanmelding bekend op de wijze, als voor dergelijke bekendmakingen zal zijn bepaald.

Artikel 3

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. opzeggen;
  2. overlijden;
  3. royement wegens wanbetaling;
  4. royement wegens wangedrag.
 2. Opzegging dient tenminste één maand voor het einde van een betalingstermijn schriftelijk te geschieden aan het bestuur.
 3. Royement wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen aan de vereniging geschiedt door het bestuur. Een dergelijk royement vindt plaats, indien de betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen tot betaling in gebreke is gebleven het verschuldigde te voldoen.
 4. Royement wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging, geschiedt door het bestuur.
 5. Een lid dat is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiend; hij of zij is evenwel gehouden alle ingegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.

BESTUUR
Artikel 4

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, nl. een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, eventueel aangevuld met andere bestuursleden en/of commissarissen. Een bestuurslid moet 18 jaar of ouder zijn.
 2. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester moeten meerderjarig zijn.
 3. De leden van het bestuur worden voor de tijd van drie jaar gekozen. Het aftreden vindt plaats volgens een door het bestuur te maken rooster. De aftredende bestuursleden zijn directherkiesbaar, mits men zich herkiesbaar stelt.
 4. De onderlinge vervanging van de bestuursleden bij ziekte of door andere oorzaken wordt bij bestuursbesluit geregeld.

Artikel 5

 1. Het bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen, draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de uitvoering van de genomen besluiten.
 2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging, zowel in als buiten rechten en neemt alle beslissingen, welke niet tot een bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.
 3. De commissarissen zijn, indien van toepassing, belast met één van de volgende onderdelen:
  1. het technisch werk;
  2. het jeugdwerk;
  3. de kascontrole;
  4. het materiaalbeheer.
 4. Het bestuur wordt in zijn taak bijgestaan door enkele commissies. De in het 3e lid genoemde bestuursleden treden bij de vervulling van de hun toegewezen taak bij voorkeur op als voorzitters van de overeenkomstige commissies, genoemd in artikel 9 sub a en b.

VOORZITTER
Artikel 6

 1. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op de verenigingsleden. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.
 2. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene ledenvergadering om daarin wijziging aan te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te doen hervatten indien eenderde van de ter algemene ledenvergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.
 3. De voorzitter kan alle vergaderingen van de commissies, genoemd in artikel 9 - met uitzondering van de kascommissie - bijwonen; hij heeft op deze vergaderingen een adviserende stem.

 

SECRETARIS
Artikel 7
De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met:

 1. het notuleren van de bestuurs- en algemene ledenvergadering;
 2. het voeren van de correspondentie, waarbij hij verplicht is van alle uitgaande stukken een afschrift te houden;
 3. het bijhouden van het ledenregister, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken;
 4. de samenstelling van het jaarverslag, dat aan de algemene ledenvergadering wordt uitgebracht;
 5. het beheer van het verenigingsarchief, waarbij eens in de 5 jaar een opschoning plaatsvindt van niet meer ter zake doende en voor de historie van de vereniging onbelangrijke stukken.

PENNINGMEESTER
Artikel 8

  1. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. De verantwoordelijkheid voor dit beheer berust, overeenkomstig het gestelde in artikel 5 sub 1, bij het bestuur.
  2. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen, de betaling van de door de vereniging verschuldigde bedragen en houdt hiervan nauwkeurig boek.
  3. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitantie.
  4. Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regels.
  5. Hij brengt de algemene ledenvergadering verslag uit over zijn beheer; tevens dient hij een begroting betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar in.
  6. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene ledenvergadering.
  7. Hij is gehouden de kascommissie inzage te geven van de kas en de administratie en verder alle inlichtingen te verstrekken, welke de kascommissie te zake van zijn beheer mocht verlangen. Dezelfde verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

COMMISSIES
Artikel 9

 1. De vereniging heeft, indien van toepassing, de volgende commissies:
  1. technische commissie (TC);
  2. jeugdcommissie (JC);
  3. kascommissie (KC);
  4. materiaalcommissie (MC).
  5. andere commissies kunnen door de algemene ledenvergadering worden ingesteld.
 2. De commissies worden door de algemene ledenvergadering voor een nader te bepalen periode gekozen; aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.
 3. De commissies staan, elk op het haar toegewezen werkterrein het bestuur bij in de vervulling van zijn taak.
 4. In de commissie genoemd onder a en b van het eerste lid van dit artikel heeft een bestuurslid zitting; deze treedt bij voorkeur op als voorzitter van de betreffende commissie.

TECHNISCHE COMMISSIE
Artikel 10

 1. De technische commissie (T.C.) bestaat minimaal uit één stemgerechtigde lid van 18 jaar en ouder; de wedstrijdsecretaris.
 2. De commissie is belast met:
  1. het organiseren van de seniorenwedstrijden;
  2. het samenstellen van de seniorenteams;
  3. het aanschrijven van de spelers/speelsters.
 3. De commissie is bevoegd de aanvoerders van de seniorenteams uit te nodigen tot bijwoning van haar vergaderingen.

JEUGDCOMMISSIE           
Artikel 11

 1. De jeugd commissie (J.C.) bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf stemgerechtigde leden van 18 jaar en ouder, waarvan minstens één wedstrijdsecretaris en twee jeugdleiders.
 2. De commissie is belast met:
  1. het organiseren van de jeugdwedstrijden;
  2. het samenstellen van de jeugdteams en het aanschrijven van de spelers/speelsters;
  3. het verzorgen van vervoer van de jeugdteams naar en van de speelzalen en toezicht op het gedrag van de jeugdleden tijdens het verblijf in de speelzalen; de commissie laat zich in deze taak bij voorkeur bijstaan door de ouders van de jeugdspelers;
  4. alle andere werkzaamheden, welke noodzakelijk zijn voor een doelmatig functioneren van de jeugdafdeling.
 3. De commissie kan zich bij de vervulling van haar taak laten bijstaan door een jeugdbestuur, bestaande uit tenminste drie jeugdleden.

KASCOMMISSIE
Artikel 12

 1. De kascommissie (K.C.) bestaat uit drie stemgerechtigde leden van 18 jaar en ouder, waarvan één reserve. Leden van het bestuur mogen geen deel uitmaken van deze commissie.
 2. De commissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en heeft te allen tijde het recht de kas, de boeken en de bescheiden van de penningmeester te controleren.
 3. Zij is verplicht deze controle tenminste éénmaal per jaar uit te voeren vòòr de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering en haar bevindingen aan deze vergadering schriftelijk mede te delen en - indien de controle hiertoe aanleiding geeft - de vergadering voor te stellen de penningmeester voor zijn beheer in het betreffende verenigingsjaar decharge te verlenen.
 4. De K.C. is bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen ter aanzien van het financiële beleid.

VERGADERINGEN
Artikel 13

 1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats tussen 15 januari en  31 maart. Dag, uur en plaats van de vergadering worden door het bestuur vastgesteld.
 2. Tenminste 7 dagen voor de algemene ledenvergadering worden de leden schriftelijk opgeroepen; de oproeping vermeldt de plaats, het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
 3. De agenda moet in ieder geval de navolgende punten bevatten:
  1. het jaarverslag van de secretaris;
  2. het financieel verslag van de penningmeester;
  3. het verslag van de kascommissie;
  4. de verkiezing van de leden van het bestuur en de commissies;
  5. de begroting voor het komende verenigingsjaar.
 4. De algemene ledenvergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie, met dien verstande dat de vergadering beslist in hoeverre één en ander voor behandeling in aanmerking komt. Zij is voor alle leden, uitgezonderd de ondersteunende leden, toegankelijk.
 5. Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden worden gesteld, mits deze hiervan vòòr de vergadering de secretaris hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 14

 1. Behalve de verplichte jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door het bestuur een buitengewone algemene ledenvergadering belegd:
  1. in geval het bestuur zulks in het belang van de vereniging nodig acht;
  2. op verzoek van tenminste éénvijfde deel van de stemgerechtigde leden.
 2. Het in het eerste lid onder sub b bedoelde verzoek moet schriftelijk en met redenen omkleed bij het bestuur worden ingediend. In dat geval dient de vergadering binnen drie weken na ontvangst van het verzoek plaats te vinden.
 3. Het in artikel 13 sub 2 bepaalde, is mede van toepassing op een buitengewoon algemene ledenvergadering.

Artikel 15

 1. Bestuursvergaderingen worden belegd:
  1. telkens wanneer de voorzitter dit nodig acht;
  2. op verzoek van tenminste twee van de overige bestuursleden.
 2. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is;
 3. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.


Artikel 16

 1. Voor zover in de statuten of het huishoudelijk reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden besluiten genomen en personen benoemd bij gewone meerderheid van geldige stemmen.
 2. Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken als regel mondeling, door ter vergadering aanwezige stemgerechtigden.
 3. De voorzitter wijst drie seniorleden aan, die de commissie van stemopneming vormen.
 4. De commissie voor stemopneming beslist over de geldigheid van een stembriefje. Niet geldig zijn de stembriefjes welke:
  1. blanco zijn;
  2. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  3. ondertekend zijn;
  4. opzettelijk aan andere stembriefjes zijn vastgehecht;
  5. andere namen vermelden dan de als kandidaat gestelde personen;
  6. niet het juiste aantal namen noemen.
 5. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen vindt herstemming plaats over de betreffende kandidaten. Indien ook dan de stemmen staken, moet een nieuwe stemming plaats vinden over de beschikbare kandidaten.
 6. Indien na stemming de gekozene voor de benoeming bedankt, moet een nieuwe stemming plaats vinden over de beschikbare kandidaten.

GELDMIDDELEN
Artikel 17

    1. De ledencontributies voor de werkende leden wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
    2. De contributie dient door de leden per maand, per drie maanden of per jaar vooruit te worden voldaan, per giro of per bank, liefst per machtiging.
    3. Indien de algemene ledenvergadering heeft bepaald dat de bijdragen aan de NTTB en/of andere bonden, waarbij de vereniging is aangesloten, afzonderlijk van de contributie worden geheven, dienen deze bij vooruitbetaling te worden voldaan.
    4. In bijzondere gevallen kan door het bestuur geheel of gedeeltelijke ontheffing worden verleend van de verplichting tot het betalen van contributie.
    5. De algemene ledenvergadering kan bepalen dat van ieder nieuw toegetreden lid inschrijfgeld zal worden geheven. Het bedrag van het inschrijfgeld kan voor iedere groep van leden afzonderlijk worden vastgesteld.
  1. Niet-leden kunnen tegen betaling van een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bijdrage toestemming worden verleend om te spelen.

  TENUE
  Artikel 18

  Het bestuur heeft het recht maatregelen te treffen, indien het tenue van leden niet aan de gestelde eisen voldoet.

  WEDSTRIJDEN
  Artikel 19

    1. De aan wedstrijden deelnemende leden zijn verplicht tijdens competitiewedstrijden het speltenue van de vereniging te dragen.
    2. Leden, die verhinderd zijn gevolg te geven aan een ontvangen uitnodiging voor deelname aan wedstrijden, dienen hiervan direct kennis te geven aan de wedstrijdsecretaris.
    3. Indien aan de in het eerste lid van dit artikel gestelde eis niet wordt voldaan, dan is, behoudens in geval van overmacht, een boete verschuldigd waarvan de hoogte, voor iedere groep van leden afzonderlijk, door het bestuur wordt vastgesteld, terwijl bij herhaling tot schorsing kan worden overgegaan.

  STRAFFEN
  Artikel 20

    1. Het bestuur is bevoegd om een lid voor ten hoogste één jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen.
    2. Als redenen voor schorsing komen slechts in aanmerking wangedrag tijdens bijeenkomsten en wedstrijden, alsmede het niet nakomen van geldelijke verplichtingen in de zin van artikel 3.
    3. De termijn van schorsing wordt in het schorsingsbesluit vermeld. Alle schorsingen, welke bij het houden van de jaarlijkse algemene ledenvergadering nog lopen, vervallen als dan van rechtswege, tenzij de algemene ledenvergadering de schorsing verlengt.

  REGELING NIET-LEDEN
  Artikel 21                       

   1. Spelers die geen lid zijn van de vereniging mogen tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding per avond met de leden meespelen.
   2. Voor spelers van bezoekende verenigingen die in het kader van de competitie of een door de vereniging georganiseerd toernooi in onze zaal spelen geldt de in lid 1 van dit artikel genoemde bijdrage niet.
   3. Het bestuur bepaalt hoe vaak een niet-lid in één seizoen in onze zaal gebruik mag maken van de in dit artikel beschreven regeling, dit om te voorkomen dat leden hun lidmaatschap opzeggen en alleen komen spelen als het hun uitkomt.

  SLOTBEPALINGEN            

  1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
  2. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.
  3. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts in een algemene ledenvergadering worden behandeld; het behoeft om te worden aangenomen een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.