Privacyverklaring Tafeltennisvereniging Heemskerk
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd gelegd hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens van de leden van tafeltennisvereniging Heemskerk. Hieronder vallen ook strippenkaarthouders. Er wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Ook wordt uitgelegd hoe een lid/strippenkaarthouder zijn/haar gegevens kan inzien, wijzigen of verwijderen. Het is belangrijk dat de leden hier goed van op de hoogte zijn en daarom wordt aangeraden deze verklaring zorgvuldig door te lezen. Op het inschrijfformulier voor nieuwe leden wordt verwezen naar de privacyverklaring en deze is ook te vinden op de website.

Privacyverklaring
Tafeltennisvereniging Heemskerk is een sportvereniging die leden en strippenkaarthouders de mogelijkheid biedt tafeltennis te beoefenen op recreatieve wijze en in competitieverband. Om dit te kunnen organiseren worden persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. Voor deelname aan wedstrijden en toernooien georganiseerd door de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB),  moet men lid worden van de NTTB en worden door de vereniging ook persoonsgegevens doorgegeven aan de NTTB.
Het bestuur vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.
Dit betekent dat:

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kan dat met één van de bestuursleden.


Gebruik van persoonsgegevens
Bij een lidmaatschap of strippenkaart worden gegevens vastgelegd in het ledenadministratiesysteem. Daaronder vallen de volgende persoonsgegevens

Gebruik van foto’s
Foto’s zijn geen persoonsgegevens, maar vallen wel onder de privacywetgeving. Bij het plaatsen van foto’s op onze website zal altijd toestemming worden gevraagd aan de personen die op de foto te zien zijn. Bij minderjarigen wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan de NTTB, bij het aanvragen van het lidmaatschap van de bond via onze vereniging;
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo wordt ervoor gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 7 jaar. Dat wil zeggen dat uw gegevens  7 jaar nadat u uw lidmaatschap/strippenkaart heeft opgezegd zullen depersonaliseren.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Personen die 18 jaar of jonger zijn, mogen uitsluitend lid worden met toestemming van één van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als lid/strippenkaarthouder heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten wijzigen of verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij één van de bestuursleden. Hun contactgegevens staan op de website vermeld. Om misbruik te voorkomen moet hierbij wel uw identiteit kunnen worden vastgesteld. Daarom maken we gebruik van een formulier dat getekend moet worden en persoonlijk aan één van de bestuursleden moet worden overhandigd.
Het verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen wordt binnen 2 weken afgehandeld. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de ledenadministratie kunnen niet worden verwijderd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als de privacywetgeving dit vereist. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De leden worden hiervan ook op de hoogte gebracht.


Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u vinden dat de vereniging niet goed omgaat met uw persoonsgegevens en u komt er met de het bestuur niet uit, dan kunt u op grond van de privacywetgeving een klacht indienen bij de privacy toezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.